فروش به چندین دانشگاه برتر کشور از آذر ماه سال 98


به منظور تست و ارزیابی سریع و راحت باتری ها، گروه بر آن شد تا با تولید این سل دو منظوره برای اولین بار در کشور مسیر تولید داخلی در این زمینه را هموارتر سازد.

کاتالوگ مشخصات سل ساجلاک ساخته شده توسط شیمی کاران آینده ساز