این کیف به طور اختصاصی برای افرادی طراحی شده است که در آزمایشگاه با مواد شیمایی و بیولوژیکی سر و کار دارند.
نیاز طراحی این کیف از آن جهت است که بسیاری از افراد در ارتباط با مواد شیمیایی بجای استفاده از روپوش و عینک پزشکی و اکثرا دستکش های لاتکس از حداقل تجهیزات استاندارد ایمن برخوردار باشند.

فروش در دانشگاه تهران، شریف و سایر شرکت ها از مهر سال 98
برگزاری نمایشگاه ایمنی در آزمایشگاه در پردیس علوم دانشگاه تهران در آذر ماه 98

نمونه کیف ایمنی با اقلام استاندارد رشته های علمی غیر پزشکی
برگزار کننده نمایشگاه ایمنی در آزمایشگاه در پردیس علوم دانشگاه تهران در آذر ماه 98
نمونه پوسترهای نمایشگاه ایمنی در آزمایشگاه آذر ماه سال 98
دیدار هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تهران از نمایشگاه شیمی کارا در لابی پردیس علوم دانشگاه تهران
توضیحات دانشجوبان درباره پوسترهای خود به بازدید کنندگان و اساتید
آموزش کمک های اولیه در بخشی از نمایشگاه