در زمان شیوع ویروس کرونا نیاز به این ماده حیاتی در تمام جهان احساس شد و با توجه به تقاضای بالا و کمبود بسیار زیاد در ماه های اول، گروه بر آن شد تا کمترین مسئولیت انسانی خود را ایفا نموده و محلول های در حد استاندارد جهانی بسازد
در زمستان 98 به سفارش پردیس علوم دانشگاه تهران، محلول ضدعفونی دست برای کارکنان، کارمندان و اعضاء هیئت علمی ساخته شد.

محلول ضدعفونی کننده دست با خاصیت فلورسانس استثنایی