روش‎های مختلفی برای شکستن پیوند مواد طبیعی با رشته زنجیرهای پروتئنی بلند موجود است تا پیوند دی سولفیدی بین آن‎ها شکسته و تبدیل به کراتین شوند. این شکستن می تواند به کمک اسیدها یا بازها و یا آنزیم‎ها صورت گیرد.
روش ارائه شده جهت تهیه و تولید هیدرولیز کراتین بدون استفاده از هیچ ماده شیمیایی و فقط با استفاده از تکنیک فشار و دما است. با این روش به ماده ای با کیفیت بالا می توان دست یافت